Back
Close

Proba para WeRobots

segas
37 views

Exercicio 1.

Escriba un programa que lea un número enteiro e escriba unha mensaxe decindo se o número é maior ou menor a 100.

Create your playground on Tech.io
This playground was created on Tech.io, our hands-on, knowledge-sharing platform for developers.
Go to tech.io